Právní poznámky

Zřeknutí se odpovědnosti Ex L. 62/2001

Tento blog není označen záhlaví a je aktualizován bez pravidelné periodicity. Proto nepředstavuje „redakční produkt“ ve smyslu a pro účely zákona ze dne 7. března 2001, n. 62, ani ustanovení předpokládaná pro tisk, včetně ustanovení zákona z 8. února 1948, č. 47 XNUMX.

Zřeknutí se odpovědnosti Omezení odpovědnosti

Blog „xiaomitoday.it“ spravuje jeho majitelka Simone Rodriguez. Přečtěte si prosím pečlivě toto odmítnutí odpovědnosti, protože používání blogu uživatelem znamená přijetí podmínek v něm obsažených. Majitel blogu si vyhrazuje právo kdykoli změnit prohlášení o vyloučení odpovědnosti a podmínky v něm obsažené. Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce blogu. Uživatel je povinen zkontrolovat odmítnutí odpovědnosti pokaždé, když přistupuje k blogu, protože jeho použití, jakmile budou publikovány jakékoli změny, bude mít za následek přijetí těchto změn uživatelem.

  1. Vlastník blogu vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že zprávy a informace poskytované prostřednictvím tohoto blogu jsou aktuální a neobsahují chyby, nepřesnosti ani opomenutí. Avšak ani ve vztahu k nestálosti informací na internetu a rychlosti, s jakou se zprávy a informace stávají zastaralými, nemůže správce údajů poskytnout žádnou záruku ohledně spolehlivosti a přesnosti hlášených zpráv a informací a odmítnutí proto veškerá odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné a následné škody související s řádným nebo nesprávným použitím informací obsažených v tomto blogu.
  2. Vlastník vynaloží veškeré úsilí, aby zabránil uživatelům blogu v zveřejňování komentářů, které by mohly být urážlivé nebo potenciálně škodlivé pro práva třetích stran. Za tímto účelem si správce údajů vyhrazuje právo nepovolit zveřejnění nebo zrušit bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení jakýkoli komentář nebo obsah považovaný za urážlivý nebo potenciálně škodlivý pro práva třetích stran. Správce údajů například uvádí, že publikace nebude povolena ani nebude odstraněna, zprávy s pomluvným nebo pomlouvačným obsahem, které mají rasistický nebo klasický charakter, obsahují reklamní informace nebo chválí politické strany, sekty nebo teroristická hnutí. Zprávy obsahující potenciálně důvěrné informace nebo obsahující osobní údaje třetích stran dále nebudou moci být zveřejněny nebo budou odstraněny.
  3. V každém případě, bez ohledu na to, co je uvedeno v předchozím bodě, nese veškerou odpovědnost přímo nebo nepřímo z obsahu zpráv zveřejněných třetími stranami nebo v každém případě jinou než vlastník blogu samotný autor zprávy. tím se rozumí, že majitel blogu odmítl jakoukoli odpovědnost, která není zákonem stanovena.
  4. Vlastník blogu však zůstává k dispozici, aby na žádost zúčastněné strany zrušil veškeré osobní údaje zadané na blogu třetími stranami. Za účelem vysvětlení nebo žádosti může zúčastněná strana zaslat e-mail na adresu: [chráněno e-mailem].
  5. V rámci blogu mohou být odkazy na stránky třetích stran. Vlastník blogu neprovádí žádnou kontrolu nad obsahem, nabízenými produkty nebo službami, použitými zásadami ochrany osobních údajů a zabezpečení a provozními metodami těchto stránek. Vlastník proto není odpovědný za jakékoli porušení zákona implementovaného prostřednictvím těchto stránek. Některé stránky mohou také obsahovat materiál, který je pro některé uživatele škodlivý, nevítaný nebo urážlivý. Procházení webů třetích stran proto probíhá na výhradní riziko a nebezpečí uživatele a vlastníka blogu odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli škodu, která by jim při procházení těchto webů vznikla.
Tech Dnes
logo